Bel voor vragen met 0515 - 57 65 01
Vandaag open van 07:00 - 18:00 uur

Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1: Algemeen
1.1 Deze door Peter’s Hout B.V. (hierna te noemen: ‘Peter’s Hout’), gehanteerde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan, overeenkomsten met en leveringen door Peter’s Hout. U kunt deze downloaden als pdf-bestand.
1.2 Onder de ‘wederpartij’ wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met Peter’s Hout een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
1.3 In geval van afwijking op één of meer punten van deze voorwaarden, blijven deze voorwaarden voor het overige onverkort van toepassing.
1.4 Deze algemene voorwaarden zijn tevens te raadplegen en te downloaden op de website van Peter’s Hout: www.petershout.nl.

Artikel 2: Aanbiedingen (offertes)
2.1 Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door Peter’s Hout aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijke termijn zijn onze aanbiedingen vrijblijvend.
2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, afbeeldingen en andere gegevens zijn voor Peter’s Hout slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is
bevestigd. Peter’s Hout is niet verplicht detailgegevens te verstrekken, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2.3 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Peter’s Hout niet tot levering c.q. acceptatie van de opdracht.
2.4 Peter’s Hout behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren dan wel onder rembours te leveren.

Artikel 3: Overeenkomst
3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Peter’s Hout eerst dan tot stand nadat Peter’s Hout een door de wederpartij voor akkoord ondertekende offerte retour heeft ontvangen of, indien niet met een –schriftelijk geaccordeerde- offerte is gewerkt, Peter’s Hout de opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd. De offerte of de opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door Peter’s Hout’s personeel of namens Peter’s Hout gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Peter’s Hout slechts indien en voor zover deze door Peter’s Hout schriftelijk zijn bevestigd door een daartoe bevoegde persoon. De kosten door Peter’s Hout gemaakt ter uitvoering van de oorspronkelijke opdracht zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
3.3 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen aanbiedingen (offertes) c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de overeenkomst geacht tot stand te komen op het moment dat Peter’s Hout met de feitelijke uitvoering daarvan is aangevangen. De factuur wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.4 Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
3.5 Peter’s Hout is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
3.6 Peter’s Hout is bevoegd om – indien Peter’s Hout dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht – voor een juiste uitvoering van de overeenkomst – anderen in te schakelen,
waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zal Peter’s Hout hieromtrent met
de wederpartij overleg plegen.

Artikel 4: Prijzen
4.1 De prijzen van Peter’s Hout zijn gebaseerd op de tijdens het sluiten der overeenkomst geldende prijzen voor grondstoffen, materialen, loon, belastingen, rechten,
lasten, vrachten, alsmede alle andere kostenbepalende factoren in binnen- en buitenland.
4.2 Tenzij anders vermeld zijn Peter’s Hout’s prijzen:
– gebaseerd op de tijdens de aanbieding respectievelijk opdrachtdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten,
assurantiepremiën en andere kosten;
– gebaseerd op levering af Peter’s Hout’s bedrijf, magazijn of andere opslagplaats (Incoterms 2010: EXW);
– exclusief emballage;
– exclusief B.T.W.;
– exclusief invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
– exclusief de kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering;
– vermeld in euro’s, EUR (€), eventuele koerswijzigingen worden doorberekend indien dit met de wederpartij is overeengekomen.
4.3 In het geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Peter’s Hout gerechtigd om de opdrachtprijs dienovereenkomstig te verhogen voor zover dit met de wederpartij is overeengekomen, één en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de opdrachtbevestiging moeten worden vermeld. Indien een prijsverhoging meer dan 30% van de aankoopprijs bedraagt en binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst geschiedt, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst binnen redelijke termijn te ontbinden tegen betaling van een redelijke vergoeding van de door Peter’s Hout in verband met de overeenkomst gemaakte directe kosten. Indien Peter’s Hout de zaken reeds heeft aangemaakt vóór
tijdige ontbinding, dan blijft de wederpartij gehouden, indien Peter’s Hout dit wenst, de zaken tegen de voor de verhoging geldende prijzen af te nemen.

Artikel 5: Niet in de prijs inbegrepen emballage
5.1 Emballage die niet in de prijs is inbegrepen, wordt door Peter’s Hout in bruikleen verstrekt en blijft eigendom van Peter’s Hout. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal de wederpartij deze emballage zo spoedig mogelijk in ongeschonden staat, franco aan Peter’s Hout retourneren op een door Peter’s Hout aan te
geven adres. Bij gebreke hiervan is de wederpartij gehouden de kostprijs van een nieuwe vervangende emballage aan Peter’s Hout te vergoeden.

Artikel 6: Bescherming van rechten
6.1 Ten aanzien van de aanbiedingen en/of door Peter’s Hout ter beschikking gestelde catalogi en/of tekeningen etc., alsmede ten aanzien van de bijlagen die onderwerp
kunnen zijn van enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom of een daarmee op één lijn te stellen recht, blijven eigendom van Peter’s Hout. Deze stukken
mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden ter inzage worden gegeven of op andere wijze worden gebruikt dan overeengekomen. Zij dienen op verzoek van Peter’s Hout onmiddellijk aan Peter’s Hout te worden teruggegeven.
6.2 Ingeval van fabricage van zaken naar tekeningen, modellen, monsters of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord, van wederpartij ontvangen, neemt de
wederpartij de volle garantie op zich, dat door de fabricage en/of levering van deze artikelen geen merk, octrooi, gebruiks- of handelsmodel, of enig ander recht van derden wordt aangetast en vrijwaart Peter’s Hout ter zake van alle vorderingen van welke derde dan ook.

Artikel 7: Levering en levertijd
7.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af fabriek (Incoterm: EXW). De meest recente bepalingen van de Incoterms zijn van toepassing voorzover zij niet
afwijken van deze algemene voorwaarden. Als tijdstip van levering geldt het moment dat de zaken voor vervoer naar of ten behoeve van de wederpartij op het terrein van Peter’s Hout ter beschikking van de wederpartij zijn gesteld.
7.2 De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij levering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan.
7.3 Peter’s Hout behoudt haar het recht voor in gedeelten te leveren. In een dergelijk geval zal iedere aflevering worden beschouwd als een afzonderlijke transactie. Deelleveranties kunnen afzonderlijk worden gefactureerd. Artikel 14 van deze algemene voorwaarden is onverminderd van kracht.
7.4 Levering op afroep moet binnen de overeengekomen termijn worden afgeroepen en afgenomen. Door het enkele verloop van een afroeptermijn is de wederpartij in
gebreke en heeft Peter’s Hout het recht de overeenkomst al dan niet te ontbinden, of de zaken te verzenden.
7.5 De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van een levertijd met 1 à 2 dagen verplicht Peter’s Hout niet tot enige vergoeding. Peter’s Hout zal de wederpartij informeren bij overschrijding van de levertijd met meer/minder dan 2 dagen waarbij beide partijen ertoe gehouden zijn in overleg te treden voor het vinden van een voor beide partijen aanvaardbare oplossing.
7.6 Bij overmacht en/of vertraging in de levering door toedoen van de wederpartij, zal de levertijd in ieder geval worden verlengd met de duur van de periode waarover door overmacht of door al dan niet verwijtbaar toedoen van de wederpartij vertraging in de levering is veroorzaakt. In geval de vertraging in de levertijd door toedoen van de wederpartij is veroorzaakt, heeft Peter’s Hout het recht de overeenkomst te ontbinden.
7.7 De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen zodra zij door Peter’s Hout worden aangeboden. Alle kosten en schade die voor Peter’s Hout ontstaan wegens niet-afname door de wederpartij van (een gedeelte van) de door hem bestelde zaken, zijn voor rekening en risico van de wederpartij, kosten van opslag daaronder begrepen.

Artikel 8: Transport/Risico
8.1 De wijze van transport, indien en voor zover door Peter’s Hout verzorgd, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan Peter’s Hout is verstrekt, door Peter’s Hout verricht op een wijze zoals een goed huisvader/koopman betaamt, zonder dat Peter’s Hout hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport en/of de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de (meer)kosten daarvan te zullen dragen.
8.2 Indien het transport door Peter’s Hout wordt verzorgd, neemt de wederpartij de verplichting op zich om te zorgen dat het overeengekomen afleveradres redelijkerwijs bereikbaar is voor het overeengekomen vervoersmiddel, bij gebreke waarvan de wederpartij gehouden is alle kosten en schades die hieruit voortvloeien of hiermee verband houden, te vergoeden.
8.3 De verzending van zaken geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

Artikel 9: Overmacht
9.1 Er is sprake van overmacht aan onze zijde indien de uitvoering van de overeenkomst – al dan niet tijdelijk – geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, door omstandigheden gelegen buiten onze invloedssfeer en waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Peter’s Hout kan worden verlangd. Als overmacht wordt onder meer beschouwd: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van Peter’s Hout’s personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen – waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden worden begrepen -, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij Peter’s Hout c.q. bij onze leveranciers, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor Peter’s Hout haar verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kan nakomen.
9.2 Ingeval overmacht langer voortduurt dan 30 dagen, hebben beide partijen het recht de uitvoering van de overeenkomst, voor het gedeelte waarop de overmacht betrekking heeft, geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder daardoor tot enige schadevergoeding uit welke hoofde ook gehouden te worden. Met de wederpartij zal overleg gepleegd worden.
9.3 Peter’s Hout is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtsveroorzakende omstandigheden is gebleken.
9.4 Peter’s Hout heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1 Peter’s Hout haar aansprakelijkheid is in alle gevallen, zowel contractueel als op grond van de wet en/of regelgeving, beperkt tot het bedrag dat door Peter’s Hout haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt.
10.2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat en/of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is Peter’s Hout uitsluitend aansprakelijk voor aan Peter’s Hout toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:
a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Peter’s Hout aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Peter’s Hout haar aansprakelijkheid voor alle overige schade, zoals indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, bedrijfsschade, schade door omzet en/of winstderving, gemiste goodwill, schade aan vermogensbestanddelen en schade door bedrijfsstagnatie waaronder werkonderbreking, is uitgesloten.
10.3 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Peter’s Hout of Peter’s Hout haar bedrijfsleiding is Peter’s Hout haar aansprakelijkheid voor de sub 10.2 genoemde directe schade beperkt tot een bedrag gelijk aan 50% van de factuurwaarde betreffende de gebrekkige zaken waardoor de schade is veroorzaakt. Bij levering in gedeelten is Peter’s Hout tot ten hoogste 50% van het betreffende gedeelte van het factuurbedrag gehouden schade te vergoeden.
10.4 Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat en/of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is Peter’s Hout haar totale aansprakelijkheid voor schade door dood of lichamelijk letsel beperkt tot een bedrag van € 500.000,00 per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
10.5 Aansprakelijkheidsbeperkende-, uitsluitende- of vaststellende voorwaarden welke door derden aan Peter’s Hout kunnen worden tegengeworpen, kunnen ook door Peter’s Hout aan de wederpartij worden tegengeworpen.
10.6 Overigens vervalt iedere vordering tegen Peter’s Hout door het enkele tijdsverloop van één jaar na het ontstaan van die vordering tenzij ter zake voor het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tegen Peter’s Hout aanhangig is gemaakt.
10.7 Alle verweermiddelen die Peter’s Hout aan de met de wederpartij gesloten overeenkomst ter afwering van haar aansprakelijkheid kan ontlenen, kan door Peter’s Hout haar personeel en derden, die door Peter’s Hout bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld jegens e wederpartij worden ingeroepen, als ware het personeel en de derden zelf partij bij de overeenkomst.
10.8 De wederpartij vrijwaart Peter’s Hout, Peter’s Hout haar personeel danwel door of vanwege Peter’s Hout tewerkgestelde personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door dié derden geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met van Peter’s Hout afkomstige zaken.

Artikel 11: Klachten
11.1 Onder klachten worden verstaan alle grieven van de wederpartij met betrekking tot de deugdelijkheid van de leveringen.
11.2 Klachten betreffende uitwendig waarneembare gebreken, (tekorten of beschadigingen) van het geleverde en/of de verpakking dienen terstond schriftelijk te geschieden, op het moment van levering, als bedoeld in artikel 7. Klachten betreffende niet uitwendig waarneemba(a)r(e) gebrek/gebreken dienen schriftelijk en terstond na ontdekking, doch in ieder geval binnen 6 maanden na levering als bedoeld in artikel 6 bij Peter’s Hout te geschieden, zulks onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Klachten over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum der facturen. Bij overschrijding van bovengenoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen Peter’s Hout ter zake van de gebreken.
11.3 Na het verstrijken van voornoemde termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door Peter’s Hout in behandeling genomen. Zaken waarover wordt gereclameerd, moeten totdat Peter’s Hout de klachten heeft onderzocht, in staat van aanvoer en ongesorteerd worden gelaten.
11.4 Indien de klacht door Peter’s Hout gegrond wordt bevonden, is Peter’s Hout uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken naar onze vrije keuze te vervangen of te repareren, zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
11.5 Het indienen van een klacht ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Peter’s Hout en geeft de wederpartij geen recht op verrekening.
11.6 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door Peter’s Hout nader te bepalen voorwaarden.
11.7 Toegezonden geretourneerde zaken moeten verpakt
zijn in de originele verpakking. De retour gezonden zaken moeten, naast de originele verpakking en een vrachtbrief, voorzien zijn van een door Peter’s Hout afgegeven retourbon. Zaken zonder een door Peter’s Hout afgegeven retourbon, worden geweigerd.
11.8 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, lengte en dikte, welke technisch onvermijdelijk zijn, dan wel volgens de handelstransacties algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame. Bij aanbieding of levering volgens een monster geldt het monster slechts ter vaststelling van de doorsnee-hoedanigheid. De door Peter’s Hout af te leveren hoeveelheid zal de met de wederpartij overeengekomen hoeveelheid met 5% mogen overschrijven en door de wederpartij geaccepteerd moeten worden. Gegevens en afbeeldingen uit prijscouranten, brochures en dergelijke geven geen recht op levering volgens die gegevens, terwijl evenmin schadevergoeding ter zake kan worden gevorderd.

Artikel 12: Garantie
12.1 Een garantie voor door Peter’s Hout vervaardigde (onderdelen van) zaken en materialen wordt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, niet verstrekt.
12.2 De garantie voor (onderdelen van) zaken die Peter’s Hout niet zelf heeft vervaardigd, doch door Peter’s Hout worden geleverd en worden geplaatst, is beperkt tot de garantie die Peter’s Hout van haar toeleverancier verkrijgt.
12.3 De garantie strekt zich in geen geval verder uit dan tot het kosteloos herstellen van de ontstane gebreken van het geleverde, dan wel tot het gratis leveren van nieuwe delen, met dien verstande dat Peter’s Hout nimmer aansprakelijk is voor enige, als gevolg hiervan, door opdrachtgever en/of afnemer geleden schade.
12.4 Indien de wederpartij zijn verplichtingen uit de met Peter’s Hout gesloten overeenkomst niet of niet tijdig nakomt c.q. de geldende verwerkingsvoorschriften niet in acht neemt/heeft genomen, vervalt ieder recht op garantie.

Artikel 13: (Verlengd) Eigendomsvoorbehoud
13.1 De eigendom van de door Peter’s Hout geleverde (en eventueel doorgeleverde en doorverkochte) zaken berust bij Peter’s Hout en gaat pas op de wederpartij over na volledige voldoening door de wederpartij van al hetgeen Peter’s Hout , uit welke hoofde dan ook, van de wederpartij te vorderen hebben, met inbegrip van rente en kosten en eventuele schade.
13.2 Ingeval van bewerking, verwerking of vermenging van het geleverde door, namens of bij de wederpartij, verkrijgt Peter’s Hout het mede-eigendomsrecht in de nieuw ontstane za(a)k(en) en/of de met het geleverde samengestelde za(a)k(en), c.q. de hoofdzaak en wel voor een deel corresponderend met de waarde van de door Peter’s Hout geleverde (oorspronkelijke) zaken.
13.3 In geval van niet-betaling van een opvorderbare vordering, schorsing van betaling, aanvraag van surseance, faillissement, ondercuratelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij, dan wel wanneer Peter’s Hout de vrees heeft dat de wederpartij in zijn verplichtingen zal tekortschieten, heeft Peter’s Hout het recht om, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de order of het deel van de order ten aanzien waarvan nog geleverd moet worden, te ontbinden en het mogelijk geleverde – doch niet of niet geheel betaalde – als Peter’s Hout’s eigendom terug te vorderen, onder verrekening van het eventueel reeds betaalde. Zulks onverminderd Peter’s Hout’s rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies en/of schade. Tevens is in die gevallen elke vordering welke Peter’s Hout ten laste van de wederpartij heeft ineens en dadelijk opeisbaar.
13.4 De wederpartij is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of om ten gunste van derden enig beperkt recht daarop te vestigen. De zaken mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheidstelling van een vordering van een derde. Het is de wederpartij wel toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgegeven zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de wederpartij verplicht bij zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen met inachtneming en in overeenstemming met het bepaalde in dit artikel. Indien de wederpartij de zaken vervreemdt of ten behoeve van (een) derde(n) enig beperkt recht daarop vestigt, vestigt de wederpartij tevens een stil pandrecht op alle rechten en aanspraken die hij heeft of verkrijgt op die derden. Zulks tot zekerheidstelling van ten aanzien van al hetgeen Peter’s Hout op dat moment van de wederpartij te vorderen heeft. Tevens zal de wederpartij (zo nodig en zodra dit mogelijk is) zijn medewerking verlenen aan de vestiging en registratie van dit stil pandrecht op een door Peter’s Hout te bepalen wijze.
13.5 De wederpartij is gehouden de onder de eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid – als herkenbaar eigendom van Peter’s Hout – te bewaren en te onderhouden. De wederpartij is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polis(sen) van deze verzekering(en) op eerste verzoek aan Peter’s Hout ter inzage te geven.

Artikel 14: Betaling
14.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling vooruit te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek of verrekening. Betaling geschiedt hetzij à contant, hetzij door middel van bijschrijving op één van de bankrekeningen van Peter’s Hout. De op deze bankafschriften aangegeven valutadag wordt als betalingsdag aangemerkt en is bij uitsluiting daartoe bepalend.
14.2 Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest, alsmede van de door Peter’s Hout gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden vervolgens daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
14.3 Indien door de wederpartij een overeengekomen betalingstermijn of de algemene betalingstermijn is overschreden, vervallen de aan de wederpartij op de factuur toegekende (kwantum)kortingen en is hij van rechtswege, zonder dat enig voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Met ingang van de datum waarop de wederpartij met betaling in verzuim is, zijn alle overige vorderingen van Peter’s Hout op de wederpartij terstond opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, onmiddellijk in.
14.4 Ingeval dat de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte van zijn bedrijf inbrengt in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, heeft Peter’s Hout door het enkel plaatsgrijpen van één der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door Peter’s Hout verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd Peter’s Hout’s recht op vergoeding van kosten, schade(s) en interessen.
14.5 Peter’s Hout is te allen tijde gerechtigd haar vordering op de wederpartij te verrekenen met hetgeen Peter’s Hout aan de wederpartij verschuldigd is en/of zal worden. Geschillen van welke aard ook geeft aan de wederpartij niet het recht tot uitstel, opschorting dan wel verrekening van de betaling.

Artikel 15: Rente en kosten
15.1 Peter’s Hout is gerechtigd betaling van voorschotten te verlangen en/of tussentijds een declaratie te zenden. Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan door bijschrijving van het in de declaratie vermelde eindbedrag op de in de declaratie vermelde rekening. Het betreft een fatale termijn. Met ingang van de dag waarop de wederpartij in verzuim is, is de wederpartij aan Peter’s Hout over alle verschuldigde bedragen een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand, zolang het betalingsverzuim voortduurt. Tevens komen alle op de invordering vallende kosten voor rekening van koper, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke laatste bedragen:
– 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500 van de vordering;
– 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500 van de vordering;
– 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000 van de vordering;
– 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;
– 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775.
15.2 De in het vorige lid bedoelde vergoeding, bedraagt ten minste € 40,-
Artikel 16: Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken, Wenen 11 april 1980, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 17: Geschillen
17.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, verplichten partijen eerst tot overleg in het bijzijn van een advocaat teneinde een minnelijke regeling te beproeven.
17.2 Indien en voor zover het overleg zoals bedoeld in het vorige lid niet leidt tot een oplossing van het geschil, zal het geschil worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Peter’s Hout is gevestigd, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

Artikel 18: Rechtsverwerking
Indien Peter’s Hout uit coulance of om welke reden dan ook in eerste instantie geen beroep doet op enige toepasselijke bepaling van deze algemene voorwaarden of enige voorwaarde, zoals tussen Peter’s Hout en wederpartij overeengekomen, verwerpt Peter’s Hout daarmee niet het recht om in een later stadium alsnog een beroep op deze desbetreffende bepaling(en) en alle andere van toepassing zijnde bepalingen te doen. Artikel 19: Gedeeltelijke nietigheid/omzetting Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk ongeldig is, dan blijven de overeenkomsten en deze algemene voorwaarden, met uitzondering van die bepaling, onverminderd van kracht. Ten aanzien van de desbetreffende ongeldige bepaling(en) wordt geacht te zijn overeengekomen datgene dat rechtsgeldig de strekking van de ongeldige bepaling(en) het meest benadert.

Oktober 2015